Πίνακες Μεταγωγής Η/Ζ

7 March 2017

Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ

Πίνακες με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής μηχανικής μανδάλωσης, όπου η διαδικασία της μεταγωγής και η λειτουργία της γεννήτριας γίνεται απο τον χειριστή της εγκατάστασης.
7 March 2017

Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ

Πίνακες αυτόματης μεταγωγής με ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση, όπου η διαδικασία της μεταγωγής και λειτουργίας της Γεννήτριας γίνεται αυτόματα μόλις διακοπεί η παροχή ρεύματος απο την ΔΕΗ.